• لامپ 3 وات پایه طلایی کولوس

  • لامپ 5 وات شمعی کولوس

  • لامپ 5 وات شمعی لوکس کولوس

  • لامپ 15 وات حبابی کولوس

  • لامپ 12 وات حبابی کولوس

  • لامپ 9 وات حبابی کولوس